Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Sanacja daje szerokie możliwości działania na rzecz wyjścia z kryzysu

Dariusz Kwiatkowski|05 listopada 2020|2 komentarze

Poprzednio omówione – a raczej zasygnalizowane – typy postępowania restrukturyzacyjnego co do zasady można zainicjować w przypadku występowania odpowiedniego poziomu wierzytelności spornych.

Wybór de facto dokonuje się poprzez określenie odsetka wierzytelności spornych.

Postępowanie sanacyjne może zostać otwarte w każdym przypadku niezależnie od procentowego udziału wierzytelności spornych i przeznaczone jest dla przedsiębiorstw w najtrudniejszej sytuacji.

Z pewnością może być także przydatna w czasie obecnego kryzysu – w jaki więc sposób efektywnie skorzystać z sanacji?

Postępowanie sanacyjne

Działania sanacyjne warunkiem otwarcia postępowania

W pierwszej kolejności warto przybliżyć zasygnalizowane powyżej wątki.

Otóż rzeczywiście Prawo restrukturyzacyjne nie uzależnia dopuszczalności wszczęcia sanacji od „sporności” wierzytelności.

Art. 3 ust. 5 tej ustawy jasno wskazuje, że celem postępowania sanacyjnego jest umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Jednocześnie ustawodawca zdefiniował działania sanacyjne, jako czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Nawet pobieżna wykładnia powyższej definicji pokazuje, że spectrum działań sanacyjnych może być niezwykle szerokie – ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył ich zakresu, więc uczestnicy postępowania mogą wybrać inicjatywy ściśle dopasowane do sytuacji, w jakiej znalazł się przedsiębiorca.

Jednak zawsze muszą one służyć restrukturyzacji, a więc odzyskaniu przez dłużnika płynności finansowej przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli. 

Nasze doświadczenia jako kancelarii pokazują, że działania sanacyjne mogą mieć bardzo różnoraki charakter, od typowych działań polegających na odstąpieniu od nierentownych umów, redukcji zadłużenia, czy też sprzedaży zbędnych aktywów po działania takie jak zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa.

Jasno określony cel i podporządkowane mu działania

Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się najdalej idącą ochroną dłużnika przed wierzycielami stąd jego otwarcie nie należy do najłatwiejszych.

Dodatkowo wskazać należy, że jego przebieg jest również związany z różnego rodzaju wyzwaniami.

Przygotowanie a potem przeprowadzenie procedury sanacyjnej wymaga zatem niemałego wysiłku, wiedzy i doświadczenia.

Oczywiście sam wniosek o wszczęcie tego rodzaju sprawy musi spełniać określone wymagania formalne.

Wśród nich warto zwrócić uwagę na konieczność przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań; uprawdopodobnienia zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia oraz wykazu wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu. 

Warto zasygnalizować tu pewną osobliwość, mającą w istocie duże znaczenie zarówno z punktu widzenia rozpoznawania wniosku, jak i późniejszego biegu postępowania.

Otóż domagając się otwarcia sanacji wobec dłużnika konieczne jest nie tylko przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego, ale również jego uzasadnienie poprzez wskazanie w jaki konkretnie sposób zaplanowane działania mają przyczynić się do oddłużenia przedsiębiorcy.

Stąd co prawda w ramach sanacji możliwe jest podjęcie niezwykle różnorodnych działań, jednak nigdy nie mogą być one dobierane w sposób arbitralny, niezwiązany z sytuacją przedsiębiorcy, czy tym bardziej celami, jakie przed sanacją stawia ustawodawca.

Jednocześnie tego rodzaju uzasadnienie musi być konkretne, jasno wskazując zależność pomiędzy wybraną ścieżką sanacji a oddłużeniem przedsiębiorcy.

Jest to tym bardziej istotne w czasie kryzysu gospodarczego, z którym mamy do czynienia – w końcu obecnie właściwie wszystkie prognozy obarczone są dużym ryzykiem błędu. 

Postępowanie sanacyjne korzyści

Jak już wiemy, że postępowanie sanacyjne jest trudne do otwarcia i jednocześnie rodzi wiele komplikacji na etapie jego biegu, należy zadać pytanie czy warto i kiedy należy z tego postępowania skorzystać.

Jest to procedura najbardziej zaawansowana jeżeli chodzi o restrukturyzacje i przewidziana dla firm w najtrudniejszej sytuacji, najczęściej są to przypadki gdy przeciwko dłużnikowi prowadzone są już postępowania egzekucyjne.

Zasadnicza różnica w postępowaniu sanacyjnym w stosunku do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych dających ochronę przed egzekucją (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) jest jednak taka, że postępowanie sanacyjne jako jedyne chroni także przed egzekucją wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika.

Dodatkowymi korzyściami sanacji jest również możliwość odstąpienia od nie rentowych kontraktów, możliwość przeprowadzenia zwolnień pracowników bez obostrzeń wynikających z prawa pracy czy też dokonanie sprzedaży zbędnych aktywów przedsiębiorstwa w sposób zgodny z prawem i nienarażający dłużnika (czy też jego zarząd) na odpowiedzialność.

Postępowanie sanacyjne jest doskonałym narzędziem ratowania przedsiębiorstw o niezwykle daleko idących możliwościach, nie mniej jednak również najbardziej ryzykownym.

Powyższe powoduje, że przed jego otwarciem należy najpierw skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym lub prawnikiem zajmującym się restrukturyzacjami, żeby zweryfikować, czy jest to najlepsza procedura dla danego przedsiębiorstwa.

Dariusz Kwiatkowski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash

***

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – wzór

Na swoim blogu umieściłem wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – wzór.

Mam nadzieję, że będzie pomocny pełnomocnikom i podmiotom szukającym pomocy w PPU [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ania 3 grudnia, 2020 o 20:31

Dzień dobry,

Gratuluję bloga. W bardzo rzeczowy sposób przybliża Pan zagadnienia związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Niemniej zastanawia mnie, a na blogu nie było raczej jeszcze o tym mowy, czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa przerywa bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela? Roszczenie, które za chwilę ulegnie przedawnieniu (31.12.2020 r.) zostało zgłoszone do spisu wierzytelności. Nadal nie odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem układu przez wierzycieli. Czy w takiej sytuacji, dalszy upływ czasu wpływa na niekorzyść wierzyciela i może doprowadzić do przedawnienia roszczenia? Nie ma przeszkód, aby wytoczyć spółce w restrukturyzacji powództwo o zapłatę, mimo że wierzytelność wierzyciel zgłosił do spisu wierzytelności? Może to zagadnienie na kolejny wpis na bloga? Pozdrawiam i będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Piotr 30 grudnia, 2020 o 15:04

Świetny artykuł! Przydatna dawka wiedzy dla osób nie zajmujących się na co dzień tą gałęzią prawa.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: