Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Obowiązki zarządcy po otwarciu postępowania sanacyjnego

Dariusz Kwiatkowski|03 maja 2016|Komentarze (0)

W związku z otwarciem mojego pierwszego postępowania sanacyjnego (spółka budowlana) postanowiłem, że na blogu będę zamieszczał swoje notatki dotyczące określonych obowiązków, które dany podmiot postępowania restrukturyzacyjnego musi wykonać. Wierzę, że będzie to przydatne. Na początek obowiązki zarządcy w toku postępowania sanacyjnego.

Obowiązki zarządcy po otwarciu postępowania

Jeżeli chodzi o obowiązki zarządcy tuż po otwarciu postępowania sanacyjnego to należy wskazać, że:

Zgodnie z art. 25 ust 2 PrRestr zarządca musi dostarczyć przy pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji.

Dodatkowo przy pierwszej czynności doradca restrukturyzacyjny musi złożyć oświadczenie, że nie istnieją przeszkody, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3 PrRestr w pełnieniu przez niego funkcji w konkretnym postępowaniu.

Jedną z pierwszych czynności powinno być zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 52 ust. 3 PrRestr zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Z kolei art. 52 PrRestr statuuje obowiązek zarządcy niezwłocznego objęcia zarządu masą sanacyjną i zarządzania nią. Koresponduje to z art.291 PrRestr, zgodnie z którym dłużnik któremu nie pozostawiono do wykonywania zarządu w zakresie czynności zwykłego zarządu wskazuje i wydaje swój majątek. Wydaje także dokumenty dotyczące działalności, majątku i rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe oraz inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych. Dłużnik przekazuje również korespondencję.

Wykonanie tych obowiązków powinno zostać potwierdzone w formie oświadczenia na piśmie, które dłużnika składa sędziemu-komisarzowi. Przepisy wprowadzają również klauzulę bardziej ogólną, zgodnie z którą dłużnik udziela zarządcy wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku i działalności.

Dodatkowo zarządca powinien pouczyć dłużnika o odpowiedzialności karnej za dostarczenie zarządcy nieprawdziwych informacji lub zatajenie przed nim informacji mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Podobnie obarczone odpowiedzialnością karną jest również niewydanie ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku.

Zasadnicze obowiązki zarządcy

W zakresie merytorycznym zarządca ma obowiązek sporządzenia spisu inwentarza wraz z oszacowaniem. Stanowi on element pozwalający zorientować się jak wygląda majątek dłużnika.

Zgodnie z art. 52 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 52 ust. 3 PrRestr zarządca sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. O planie restrukturyzacyjnym przeczytasz w innym moim wpisie.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 2 PrRestr jeżeli istnieje taka potrzeba i możliwość, zarządca podejmuje także działania których celem jest uzyskanie źródła finansowania działalności dłużnika (dodatkowego), w tym uzyskania pomocy publicznej.

Ponadto zarządca na podstawie art. 31 ust. 1 PrRestr zarządca składa sędziemu-komisarzowi sprawozdanie z czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 PrRestr zarządca składa sędziemu-komisarzowi co miesiąc kalendarzowy także sprawozdanie rachunkowe.

Podsumowanie

Wydaje się, że wyżej wskazany katalog obowiązków do wykonania przez zarządcę w ciągu pierwszych 30-60 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego jest wyczerpujący. Dalsze działania to już realizacja planu restrukturyzacyjnego, która jest w każdym konkretnym przypadku inna i uzależniona od sytuacji danego dłużnika.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: