Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Jak skorzystać z dofinansowania do pensji w ramach „tarczy antykryzysowej”?

Dariusz Kwiatkowski|31 marca 2020|Komentarze (0)

Pomoc proponowana w ramach „tarczy antykryzysowej” przez rząd polega m.in. na oferowaniu przedsiębiorcom dopłat do pensji i składek na ubezpieczeń społecznych pracowników. Jej wysokość zależy od poziomu spadku obrotów z dwóch dowolnie wybranych miesięcy bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Jednocześnie warunkiem wykorzystania tej pomocy jest utrzymanie miejsc pracy pracowników objętych wnioskiem – przez okres stanu epidemii i czas po jej zakończeniu odpowiadający długości tegoż stanu. Jeżeli dany przedsiębiorca, najlepiej po dokonaniu odpowiednich szacunków i symulacji, zdecyduje się na skorzystanie z rządowej pomocy, musi przejść odpowiednią procedurę. Jak przez nią przebrnąć?

Terminy i wnioski

W obecnym kształcie proponowanych regulacji „tarczy antykryzysowej” dystrybucją pomocy dla przedsiębiorców mają zajmować starostowie powiatów, a samo przekazywanie gotówki będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a wnioskującym przedsiębiorcą. Jednak, aby do podpisania i wykonania tego rodzaju kontraktu mogło dojść, konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek oraz przejście odpowiedniej procedury.

Inicjować ją będzie złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Należy jednocześnie pamiętać, że pracodawca będzie zobowiązany zachować odpowiedni termin na złożenie wniosku – tj. 14 dni licząc od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie musiał złożyć aż siedem różnego rodzaju oświadczeń o: wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości; braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (w myśl Prawa upadłościowego); niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku; zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Każde z tych oświadczeń będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co – przypomnijmy – jest zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. 

Państwowa weryfikacja

Oczywiście oparcie wniosku o dofinansowanie do pensji o oświadczenia wnioskodawcy wynika przede wszystkim z chęci maksymalnego uproszczenia procedury, a tym samym jak najszybszych wypłat samych dofinansowań. Jednak to rodzi pewną pokusę „naciągnięcia” faktów mających świadczyć o spełnieniu kryteriów do korzystania ze wsparcia w ramach „tarczy antykryzysowej”.

W tym kontekście należy pamiętać nie tylko o wskazanym powyżej zagrożeniu za złożenie fałszywego oświadczenia, ale również o dużej łatwości w zweryfikowaniu danych podawanych przez przedsiębiorcę. Właściwie pełny ich zakres jest przecież w posiadaniu organów władzy, zwłaszcza urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd próby jakichkolwiek przeinaczeń mogą zostać właściwie natychmiast wychwycone. 

Jak skorzystać z dofinansowania do pensji w ramach „tarczy antykryzysowej”?

W przypadku przyznania pomocy będzie ona wypłacana w okresach miesięcznych. Do otrzymania każdej transzy będzie potrzebne złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową zawartą z starostą. Jednocześnie pomoc będzie wypłacana za okres od dnia złożenia wniosku.

Podsumowanie

Jak widać procedura korzystania z omówionej tu pomocy w ramach „tarczy antykryzysowej” wymaga wypełnienia – bądź co bądź stosunkowo niewielkich – formalności. Z tego względu już teraz przedsiębiorcy powinni przeprowadzić analizy opłacalności udziału w tym programie, a w przypadku ich pozytywnego rezultatu kompletować dane potrzebne przy samej procedurze. W końcu po powrocie do normalnego życia gospodarczego każdy dzień może okazać się na wagę złota. 

Warto w tym kontekście rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców, którzy nie tylko pomogą skompletować dokumentację i przygotować wnioski, ale również doradzić w zakresie ewentualnych konsekwencji prawnych otrzymania takiego dofinansowania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: