Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

„Dofinansowanie” restrukturyzacji

Dariusz Kwiatkowski|15 sierpnia 2020|Komentarze (0)

Kilka dni temu weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Co prawda trudno uznać tę ustawę za kolejną z „tarcz antykryzysowych” – w końcu nad jej przepisami pracowano już od kilku lat, a pandemia jedynie przyspieszyła ten proces – jednak nie ma wątpliwości, że możliwości stworzone przez ustawodawcę z pewnością będą miały ogromne znaczenie podczas trwającego kryzysu ekonomicznego. Wynika to z faktu, że wprowadzone do polskiego systemu prawa rozwiązania pozwalają na otrzymanie konkretnego, finansowego wsparcia przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Jak więc z niego skorzystać?

Pomoc dla znajdujących się w trudnościach

W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział trzy nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej: na ratowanie; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz na restrukturyzację. Przy czym z pomocy na ratowanie i restrukturyzację pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy spełniającemu jeden z dwóch warunków: znajdującemu się w stanie niewypłacalności lub zagrożonemu niewypłacalnością, ale w tym wypadku jedynie po spełnieniu dodatkowych przesłanek. Należy do nich m.in. sytuacja, w której przedsiębiorca w wyniku poniesionych strat utracił więcej, niż połowę kapitału.

Natomiast tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może zostać udzielone jedynie mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy, ale jedynie pod warunkiem, że – obok powyższych przesłanek – całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy. 

Oczywiście przesłanki te mają charakter fundamentalny – poza nimi ustawodawca określił bardziej szczegółowe okoliczności uprawniające do skorzystania z konkretnych form pomocy. 

Na czym polega pomoc?

W każdym razie ich podstawowym przejawem jest udzielenie przedsiębiorcy – na okres sześciu miesięcy – pożyczki. Oczywiście jej wysokość zawsze będzie uzależniona od dokładnej i precyzyjnej oceny sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazł się prowadzący działalność gospodarczą. Jednak warto pamiętać, że jeżeli jej wysokość okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca zyska uprawnienie do ubiegania się o dodatkową pożyczkę, ze środków przeznaczonych na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, a także wystąpić o wydłużenie jej spłaty do 18. miesięcy. Jednocześnie warto podkreślić, że omawiany tu mechanizm znajdzie zastosowanie jedynie dla przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jednak pomoc publiczna – bo o takiej tu w istocie mowa – ani w przypadku, gdy przyjmie postać pomocy ratowanie, ani także na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, czy restrukturyzację nie jest celem samym w sobie. Przedsiębiorca, który się o nią ubiega musi mieć opracowany plan restrukturyzacji – ewentualnie – zdecydować się na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Stąd też omawiane tu mechanizmu służą przede wszystkim zapewnieniu prowadzącemu własny biznes płynności niezbędnej do podjęcia tego rodzaju decyzji. 

I właśnie z tego względu jest to jeden z podstawowych argumentów na rzecz skorzystania z oferowanego wsparcia: właściwie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, jak niezwykle istotnym jest zapewnienie stabilności finansowej potrzebnej do spokojnego opracowania strategii wyjścia z kryzysu. Po prostu, jeżeli jest ona zagwarantowania, można całą swoją energię skupić na ratowaniu biznesu. Owszem, czas trwania omawianych tu form pomocy nie jest być może imponująco długi, jednak z pewnością jest wystarczający do podjęcia zasadniczych decyzji. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: