Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

W ostatnim swoim wpisie dot. upadłości konsumenckiej opisałem upadłość konsumencką bardzo ogólnie. Moja praktyka pokazuje jednak, że najczęściej o upadłości konsumenckiej myślą byli przedsiębiorcy. Warto zatem powiedzieć Ci jako byłemu przedsiębiorcy, albo przedsiębiorcy który planuje ogłosić upadłość konsumencką jakie są ograniczenia jeżeli chodzi o upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców.

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców – kiedy jest możliwa?

W pierwszej kolejności wskazać, że jak najbardziej były przedsiębiorca może starać się o upadłość konsumencką. Ograniczenia w tym zakresie w praktyce wynikają przede wszystkim z jednej przesłanki wykluczającej upadłość konsumencką. Mianowicie, zgodnie z prawem sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w sytuacji gdy w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ustawodawca wprowadził jednak klauzulę łagodzącą ten zakaz. Chodzi o to, że ustawodawca założył, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach, pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, wskazane jest oddłużenie byłego przedsiębiorcy. W jakim przypadku jest to możliwe?

Względy słuszności lub humanitarne

Ta klauzula stanowi, że można ogłosić upadłość konsumencką przedsiębiorcy, który nie złożył (pomimo takiego obowiązku) wniosku o ogłoszenie upadłości własnego biznesu, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności lub humanitarne.

Jak to rozumieć? Każda sprawa jest inna i wymaga odrębnego podejścia. Ważne żeby dobrze umotywować takie względy, żeby były przekonywujące dla sądu. Coraz częściej to się udaje.

Praktyka pokazuje, że upadłość konsumencka 2016 roku była dużo łatwiejsza niż w latach poprzednich. Dla przykładu w roku 2015 ogłoszono ponad 2 tys. upadłości konsumenckich w skali kraju. W roku 2016 upadłości konsumenckich było ponad 4 tys. Wzrost jest zatem znaczący.

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej były to sprawy zaszłe, dotyczące czasami nawet lat 90-tych. Widać też wyraźnie, że liberalizacja przepisów spotkała się ze stosunkowo dobrym przyjęciem przez sędziów, którzy dużo częściej ogłaszają upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców. Chodzi tutaj właśnie o wyżej wspomniane względy słuszności lub humanitarne.

Podsumowanie

Podsumowując upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców jest możliwa, chyba że nie złożył taki przedsiębiorca stosownego wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca w terminie. Ewentualnie pomimo, że nie złożył takie wniosku za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przemawiają względy słuszności lub humanitarne. Warto również wiedzieć, że jeżeli od zamknięcia działalności gospodarczej upłynęło 10 lat powyższe ograniczenie również nie obowiązuje.

Względy słuszności lub humanitarne, wymagają chyba odrębnego wpisu, na którym przedstawię znane mi przykłady. Nie mniej jednak zawsze zaawansowany wiek, choroba, czy specyficzna niezawiniona przyczyna problemów finansowych mogą być takim względami. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany przez sąd indywidualnie. Stąd konieczność odpowiedniego uzasadnienia takiego wniosku.

Upadłość konsumencka 2017 roku wydaje się, że powinna być zjawiskiem jeszcze częstszym. Wskazuje na to chociażby porównanie z innymi krajami rozwiniętymi. Przykładowo w Niemczech mamy do czynienia z ok. 100 tys. upadłości konsumenckich w roku. Wydaje się zatem, że również w Polsce może to być liczba zdecydowanie większa niż do tej pory, przekraczająca znacząco nawet 10 tys. upadłości. Co przyniesie przyszłość zobaczymy.

Często w mojej praktyce doradcy restrukturyzacyjnego pojawia się pytanie o zgłoszenie wierzytelności w toku przyspieszonego postępowania układowego. Pytanie to zadawane jest oczywiście przez wierzycieli, którzy chcą zagwarantować uwzględnienie własnej wierzytelności w toku postępowania a pamiętają o takim obowiązku z postępowań upadłościowych, w których brali udział. Wiele osób pyta wręcz kiedy zgłosić wierzytelność w przyspieszonym postępowaniu układowym, nie dopuszczając w ogóle myśli, że w przyspieszonym postępowaniu układowym zgłoszenie wierzytelności może nie występować. A jak jest?

Przyspieszone postępowanie układowe zgłoszenie wierzytelności nie występuje

W toku postępowania upadłościowego, każdy z wierzycieli powinien rzeczywiście zgłosić swoją wierzytelność. Wierzyciel, który  nie zgłosi swojej wierzytelności, nie uczestniczy co do zasady w postępowaniu. Inaczej jest jednak w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W toku przyspieszonego postępowania układowego wierzyciele nie dokonują zgłoszenia swoich wierzytelności. W konsekwencji przyspieszone postępowanie układowe zgłoszenie wierzytelności (jako instytucji) nie ma.

Nadzorca sądowy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego musi jedynie poinformować wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, że przepis mówi wyraźnie o poinformowaniu „wierzycieli”. Co za tym idzie to do oceny nadzorcy sądowego należy kto jest a kto nie jest wierzycielem. Z zasady będą to wszelkie wierzytelności bezsporne uznawane przez dłużnika. Drugą kategorią są wierzytelności sporne, czyli takie które zostały zgłoszone, ale których nie uznaje dłużnik.

Istotna z punktu widzenia wierzycieli jest kategoria wierzytelności spornych

Co to oznacza w praktyce? Kiedy mamy do czynienia z wierzytelnością sporną? Zgodnie z poglądami doktryny wierzytelności sporne, w rozumieniu ustawy prawo restrukturyzacyjne, to takie, których nie uznaje dłużnik a jednocześnie kumulatywnie spełniają dwa wymogi. Po pierwsze zostały skonkretyzowane co do zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej. Po drugie takie, co do których dłużnik został wezwany do spełnienia świadczenia.

Ustawodawca wskazuje bliżej, co rozumie przez wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia. Chodzi tu np. o: zawezwanie dłużnika do próby ugodowej, wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi, podniesienie zarzutu potrącenia, wszczęcie postępowania przed sądem polubownym. Należy przyjąć, że kryterium temu odpowiada także zwyczajne wezwanie do zapłaty.

Spis wierzytelności ustalany jest przez nadzorcę sądowego, którym może być wyłącznie doradca restrukturyzacyjny.  Nadzorca sądowy ma obowiązek sporządzić spis wierzytelności na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Dłużnik z kolei w kontekście każdej stwierdzonej przez nadzorcę sądowego wierzytelności składa oświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności.

Spis wierzytelności w toku przyspieszonego postępowania układowego jest niezaskarżalny przez wierzyciela a jedynie przez samego dłużnika. Dłużnik może bowiem zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Taka wierzytelność, co do której zastrzeżenia zgłosił dłużnik staje się wierzytelnością sporną. Powoduje to znaczący problem dla dłużnika, gdyż przekroczenie progu 15% wierzytelności spornych powoduje konieczność umorzenia postępowania.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że celem takiego rozwiązania jest dążenie do skrócenia postępowania układowego. Zdaniem autorów projektu ustawy nie narusza to praw wierzycieli, gdyż przyspieszone postępowania układowe może być prowadzone jedynie wówczas gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

Jak nie zgłoszenie wierzytelności to co?

Podsumowując w toku przyspieszonym postępowaniu układowym nie ma instytucji zgłoszenia wierzytelności znanej prawu upadłościowemu. Co do zasady prawidłowość spisu wierzytelności opiera się o sumienność i dokładność doradcy restrukturyzacyjnego ustanowionego nadzorcą sądowym w toku danego postępowania. Jak zatem można inaczej „zgłosić” wierzytelność?

Jeżeli jesteś wierzycielem i częściowo Twój dłużnik uznał Twoją wierzytelności a doradca restrukturyzacyjny umieścił Cię w spisie wierzytelności sytuacja jest prosta. Powinieneś zostać zawiadomiony o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli nie to zgodnie z ustawą powinieneś weryfikować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości w zakresie informacji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego swoich dłużników. Jak wiadomo CRRiU nie jest jeszcze uruchomiony, więc informacje w tym zakresie publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kluczowa po pierwsze będzie zatem wiedza o otwarciu postępowania przez Twojego dłużnika.

Skoro już wiesz, że otwarto przyspieszone postępowanie układowe Twojego dłużnika ustal kto jest nadzorcą sądowym. Powinieneś go jak najszybciej poinformować o wysokości swojej wierzytelności. Wierzytelność, która nie została uznana przez dłużnika, powinieneś uprawdopodobnić poprzez przesłanie co najmniej wezwania do zapłaty ze wskazaniem zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej.

W takiej sytuacji nadzorca sądowy nie będzie miał wyjścia, będzie musiał uwzględnić Twoją wierzytelność a ewentualne zastrzeżenia dłużnika spowodują jedynie, że wierzytelność stanie się wierzytelnością sporną.

Co w sytuacji gdy nadzorca sądowy uzna że wierzytelność jednak nie istnieje? Nadal można wezwać dłużnika do zapłaty, ewentualnie dochodzić wierzytelności na drodze postępowania sądowego.  Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza  bowiem możliwości dochodzenia wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu sądowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym i przed sądami polubownymi.

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją i upadłością, ale również nieruchomości. Dzisiaj pomyślałem, że można te specjalizacje wykorzystać do wpisu na temat jak wyżej. Sprzedaż gruntów rolnych to temat trudny od momentu wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw („Ustawa”).

Ustawa zmieniła bowiem ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, w taki sposób, że nabyć nieruchomość rolną może co do zasady jedynie rolnik indywidualny a powierzchnia jego gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 300 ha (wraz z nabywaną nieruchomością). Dla przedsiębiorców, którzy posiadają takie grunty i nie ma rychłej perspektywy zmiany ich przeznaczenia to może być koszmar. Taki grunt praktycznie pozostaje niesprzedawalny.

Sprzedaż gruntów rolnych – kiedy nie może jej kupić rolnik?

Jeżeli firma popada w kłopoty finansowe, naturalnym krokiem każdego rozsądnego zarządzającego jest poszukiwanie pieniędzy. Zazwyczaj udaje się do banków, ale te widząc sytuację jego przedsiębiorstwa odmawiają. Zaczyna się zatem szukanie aktywów na sprzedaż. Może być zatem tak i spotykamy to często wśród swoich klientów, że firma posiada jakiś grunt, który jest gruntem rolnym i był kupiony jakiś czas temu pod inwestycję, która ostatecznie nie wypaliła.

Wtedy zaczyna się problem. Otóż nieruchomości tej praktycznie nie można sprzedać na „wolnym rynku” z uwagi na fakt, że żaden rolnik indywidualny nie jest zainteresowany jej nabyciem. Może być nawet tak, że grunt jest rolny, ale nie nadaje się do uprawy, więc, żaden rolnik indywidualny nie będzie miał obiektywnego interesu w zakupie tego gruntu.

Może się jednak okazać, że zainteresowanie gruntem wykazuje inny podmiot, np. spółka prawa handlowego, która albo ma pomysł jak ten grunt wykorzystać, albo ma plan zakupu tej nieruchomości inwestycyjnie w długim dystansie czasowym.

Taka sytuacja powoduje, że firma często nie ma jak wyjść z kłopotów, mimo że posiada majątek a nawet może posiadać zainteresowanego zakupem tego majątku. Proces dezinwestycyjny okazuje się niemożliwy. Co taka spółka może zrobić? Oczywiście powinna zastanowić się nad wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a dokładnie postępowania sanacyjnego. Dlaczego?

Sprzedaż gruntów rolnych – jako działanie sanacyjne

Otóż okazuje się, że ustawodawca ustanowił wyłączenie stosowania art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tego zawężającego grono potencjalnych nabywców wyłącznie do rolników indywidualnych) dla postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego może nabyć nieruchomość rolną każdy podmiot, także będący spółką prawa handlowego jak i osoba fizyczna niebędąca rolnikiem. Sprzedaż gruntu rolnego może być zatem jednym z działań sanacyjnych, które są konieczne do przeprowadzenia, żeby uratować firmę.

Jak to należy rozumieć? Tak, że ustawodawca wspiera podmioty, które chcą się restrukturyzować i umożliwia im spieniężenie majątku w celu uratowania firmy. Takie rozwiązanie należy odbierać w mojej ocenie pozytywnie bo rzeczywiście mogłoby to stanowić przeszkodę w realizacji działań restrukturyzacyjnych.

Zastanawia mniej jednak dlaczego ustawodawca przewidział taką możliwość wyłącznie w toku postępowania sanacyjnego a nie przewidział takiej możliwości w toku postępowania upadłościowego? Przecież w toku postępowania upadłościowego konieczność zbycia całego majątku dłużnika jest oczywistą oczywistością i jakakolwiek formuła ograniczania możliwości jej zbycia poważnie utrudnia osiągnięcie celów postępowania upadłościowego jakim jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Podsumowanie

Podsumowując przedsiębiorstwo, które ma kłopoty finansowe, kłopoty z płynnością finansową a w skład jej majątku wchodzi nieruchomość rolna, która jest „niesprzedawalna” rolnikowi indywidualnemu ma furtkę do sprzedaży tejże nieruchomości komuś innemu, dowolnemu podmiotowi. Tę furtkę daje postępowanie sanacyjne.

Restrukturyzacja Alma Market S.A.

Dariusz Kwiatkowski|18 grudnia 2016|Komentarze (0)

Zarząd Alma Market S.A. poinformował w raporcie z dnia 15 grudnia 2016 roku o fakcie otwarcia wobec spółki postępowania sanacyjnego. Sąd jednocześnie rozpatrywał wnioski o ogłoszenie upadłości spółki i co oczywiste oddalił te wnioski. Jest to dość głośna sprawa, która bardzo nagłaśnia sam fakt istnienia prawa restrukturyzacyjnego. Wydaje się, że to na razie najbardziej rozpoznawalny brand, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeszcze więcej dobrego dla świadomości przedsiębiorców może zrobić jedynie informacja o tym, że restrukturyzacja Alma Market S.A. się udała. Na to musimy jednak jeszcze poczekać.

Głośny przykład restrukturyzacji zwiększa zainteresowanie tematem

Pamiętam, że we wrześniu i na początku października mieliśmy bardzo duże zainteresowanie prawem restrukturyzacyjnym w naszej kancelarii i często klienci mówili, że słyszeli, że taki wniosek złożyła ALMA właśnie.  Restrukturyzacja Alma Market to chyba rzeczywiście jak do tej pory najgłośniejszy przykład restrukturyzacji. Swoją drogą należy przy okazji Almy zwrócić uwagę na daty. Spółka poinformowała, że złożyła wniosek o otwarcie postępowania w dniu 15 września 2016 roku. Otwarcie postępowania nastąpiło zatem dopiero po 3 miesiącach, a dokładniej po 13 tygodniach. Zgodnie z ustawą (art. 288 PrRestr w związku z art. 270 PrRestr) wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie dwóch tygodni, chyba że istnieje potrzeba przeprowadzenia rozprawy. W takim wypadku termin to sześć tygodni.

Należy zauważyć zatem, że dla takiej spółki jak Alma to naprawdę bardzo długo. Samo utrzymywanie stanu niepewności dla spółki publicznej (notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) jest mocno komplikujące życie i powoduje realne straty finansowe. Naraża też Spółkę na różnego rodzaju „ataki” ze strony wierzycieli.

Restrukturyzacja Alma otworzona po 3 miesiącach od złożenia wniosku to zdecydowanie zbyt długo

Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem na pewno, ale mogę się jedynie domyślać, że restrukturyzacja Alma Market problemów mogła mieć kilka. Po pierwsze sam wniosek mógł zawierać braki formalne i dopiero po ich uzupełnieniu biegły te wskazane wyżej terminy (zresztą co istotne terminy o charakterze wyłącznie instrukcyjnym). Nie jest to też coś dziwnego bo wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego tak dużej firmy jak Alma z pewnością nie należał do łatwych. Warto zatem pamiętać, że skorzystanie z pomocy doświadczonych profesjonalistów to ogromna oszczędność bo pozwoli szybciej otworzyć postępowanie a to daje realne oszczędności (chociażby wcześniejsza ochrona przed egzekucją powoduje, że spółka nie poniesie kosztów egzekucyjnych).

Po drugie same sądy restrukturyzacyjne (upadłościowe) są dość przeciążone z uwagi na natłok spraw o upadłość konsumencką. Nie spotkałem się w związku z tym jeszcze z sytuacją, żeby jakiś sąd otworzył postępowanie w terminie instrukcyjnym. Nie mniej jednak nawet w bardzo obciążonym sądzie warszawskim udało się nam otworzyć postępowanie sanacyjne w terminie 9 tygodni, z jednoczesnym wcześniejszym zabezpieczeniem interesów Spółki (m.in. zwolnienie zajętych rachunków bankowych). Przy czym sprawa nie była łatwa i w między czasie pojawił się również Tymczasowy Nadzorca Sądowy.

Podsumowanie

Podsumowując przykład restrukturyzacji Almy, należy stwierdzić, że pokazuje on, że jeszcze długa droga przed nami jeżeli chodzi o rozwój praktyki prawa restrukturyzacyjnego. Po pierwsze to pierwszy przykład naprawdę dużego brandu, znanego praktycznie wszystkim, który decyduje się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Nie wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że inne firmy nie są w podobnej sytuacji.

Raczej chodzi o świadomość przedsiębiorców, która nadal jest znikoma w tym zakresie. Po drugie jest to wynik pewnej ostrożności zarządów firm, które często na spotkaniach powtarzają mi, że nie chcą „być królikiem doświadczalnym” a nie ma żadnych konkretnych pozytywnych przykładów restrukturyzacji, które by ich przekonywały. Oczywiście nie ma bo prawo restrukturyzacyjne funkcjonuje zbyt krótko (niecałe 12 miesięcy), gdzie postępowanie restrukturyzacyjne jest przewidziane na 12 miesięcy.

Takie sprawy jak restrukturyzacja Alma Market z całą pewnością poprawi sytuację w zakresie świadomości przedsiębiorców. Trzymam również kciuki za firmę, że uda się jej wyjść z kłopotów bo to przyczyniłoby się do tego, żeby rozwiązać ten drugi problem (brak pozytywnych przykładów skutecznych restrukturyzacji pod rządami nowego prawa).

Z własnego doświadczenia mogę jednak powiedzieć, że złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (pomimo obaw co do utraty np. reputacji albo dostawców) nigdy nie pogarsza sytuacji firm, a w większości przypadków poprawia ich sytuację w sposób znaczący, ale o tym napiszę innym razem.

Syndyk masy upadłości

Dariusz Kwiatkowski|12 grudnia 2016|Komentarze (0)

Wraz z wejściem prawa restrukturyzacyjnego zmieniono licencję syndyka na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wszystkie osoby posiadające licencję syndyka z automatu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Czy to oznacza, że nie mamy już syndyków? Mamy, ale zmienił się charakter tego pojęcia. Syndyk przestał być zawodem a stał się wyłącznie funkcją pełnioną w toku postępowania upadłościowego.

Syndyk – kiedy mamy z nim do czynienia?

Syndyk to dziś jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która została powołana przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Taka osoba zatem wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego, ale pełni funkcję syndyka w danym postępowaniu.

Kto może być syndykiem?

Zgodnie z prawem upadłościowym, funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, ale również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Funkcję syndyka może zatem pełnić także kancelaria restrukturyzacyjna. Syndyk to zatem także spółka.

Jaka jest rola syndyka?

Oczywiście przedmiotem tego wpisu nie jest szczegółowe omówienie wszystkich obowiązków syndyka. Chciałbym powiedzieć jedynie o głównych celach jego działalności. Przede wszystkim syndyk powinien niezwłocznie objąć majątek upadłego, zarządzać nim, zabezpieczyć go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne.

W kolejnym etapie powinien on przystąpić do likwidacji przedsiębiorstwa. Generalne założenie prawa upadłościowego sprowadza syndyka do podmiotu, którego nadrzędnym celem jest zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli okaże się to racjonalne to nawet zachować przedsiębiorstwo dłużnika. W tym celu syndyk dokonuje czynności zwykłego zarządu, zarządzając majątkiem upadłego we właściwy sposób.

Podsumowanie

Wraz z wejściem prawa upadłościowego niewłaściwym jest mówienie o zawodzie syndyka. W chwili obecnej syndyk to jedynie pełniona funkcja przez osobę wykonującą zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Celem syndyka w danym postępowaniu upadłościowym jest zabezpieczenie majątku dłużnika i jego spieniężenie, w celu zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Dopiero na końcu pozostaje kwestia ratowania bytu przedsiębiorstwa. Tym różni się funkcja syndyka od funkcji pełnionych przez doradców restrukturyzacyjnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych.